Charlton Christian College senior student leaders
Charlton Christian College senior student leaders
Jacob Ashley-Brown
Jacob Ashley-Brown
Walter Chapman
Walter Chapman
Amilija Drazina
Amilija Drazina
Kayah Hutchinson-Green
Kayah Hutchinson-Green
Tahlya Iuliano
Tahlya Iuliano
Miz Lozanovski
Miz Lozanovski
Jessiah Smith
Jessiah Smith
Joshua Wilton
Joshua Wilton
Avalon Woodward
Avalon Woodward